Kontakt
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii
Strona głowna  /  RODO
RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowny Państwo!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii, z siedzibą przy ul. Ks. Sajny 18, 05-530 Góra Kalwaria

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:

Pani Anna Błażejczak-Jarosińska

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

telefonicznie:

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numer telefonu: +48 505 221 882

e-mailowo:

 pod adresem: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Realizacja zadań przedszkola wynikająca z przepisów prawa.

Udostępniamy dane osobowe:

 

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez osobę której dane dotyczą  do dostępu do jej danych. Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz  podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań statutowych  i wynikający z przepisów prawa.

 

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 

 

 

  • Ustawa o systemie oświaty
  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  • Ustawa o systemie informacji oświatowej
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

Przekazywanie danych osobowych:

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony nie jest przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Masz prawo:

 

dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola w zakresie którego dotyczy zgoda.

Informacje dodatkowe:

 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.


Ostatnia aktualizacja: 2018-06-07