Kontakt
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii
Strona głowna  /  Regulaminy
Regulaminy

REGULAMIN  PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest czynne: 600 – 1800
 • Dzieci przyprowadzane są do godz. 830
 • Odpowiedzialność nauczyciela za dzieci rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka z opiekunem na salę
 • Rodzice dzieci 6 letnich powinni powiadomić nauczyciela o długotrwałej nieobecności dziecka
 • Dzieci odbierają z przedszkola rodzice lub osoby przez nich upoważnione ( na piśmie)
 • Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą być nietrzeźwe, nie mogą być pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzjących. Jeśli osoby odpowiedzialne za odbiór dziecka z przedszkola nie wywiązują się z ww. wymienionych obowiązków  i zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje
 • Rodzice zobowiązani są do uaktualniania danych dotyczących adresu i numerów telefonów
 • Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za przedszkole
 • W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom leków ( paraleków, syropów, witamin itp.)
 • W przedszkolu wydawane są:

Śniadanie godz. 900

Obiad   w godz. 1145 – 1215

Podwieczorek godz. 1400

 • Przedszkole umożliwia stosowanie diety eliminacyjnej w przypadku stwierdzonej i udokumentowanej alergii pokarmowej
 • Informacji dotyczących dzieci udzielają nauczyciele
 • Zabronione jest samowolne umieszczanie na tablicach informacyjnych ogłoszeń, reklam oraz zabronione jest wykonywanie zdjęć bez wiedzy  i zgody dyrektora przedszkola

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Górze Kalwarii.

 

 1. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Górze Kalwarii.

 

 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

 

 1. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników placówki, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

 

 1. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
 1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
 2. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.,
 3. zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych,  np. z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 

 

 1. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

 

 1. zaśmiecania terenu,
 2. niszczenia i uszkadzania roślinności,
 3. dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 4. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 5. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji     chemicznych,
 6. wprowadzania zwierząt,
 7. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 8. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 

 1. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić   z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

 

 1. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola .

 

 1. Systematyczny  przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się  konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu.

 

 1. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego  w przedszkolu.

 

 1. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem .

 

 1. Dyrektor Przedszkola  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają                    z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi,                      a przebywające na terenie placu zabaw.

 

 

 1. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placówki  i na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018.

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-08-30