Kontakt
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii
Strona głowna  /  Koronawirus
Koronawirus

SZANOWNI  PAŃSTWO

 

W nawiązaniu do komunikatu Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej oraz pisma z dnia 11. 03. 2020 r. Zastępcy Burmistrza Miasta  i Gminy Góra Kalwaria Pana Mateusza Baja informuję, że dnia 12 i 13 marca 2020 r. przedszkole będzie otwarte dla dzieci rodziców, nie mogących w tych dniach zapewnić opieki swojemu dziecku. Osoby, które mogą w tych dniach zapewnić opiekę swojemu dziecku, prosimy o nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola. Rodzicowi, który posiada dziecko do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS

 

Zgodnie z rozporządeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. przedszkole będize zamkniete od 26.03.2020 r do 10.04.2020 r.

Prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola.

Powyższe działania spowodowane są koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju.

 

Zarządzenie Nr 4/2020

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Górze Kalwarii

w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem

Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej              i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych     i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)

§ 1

  1. Wprowadzam „Procedurę dotyczącą zasad postępowania w przypadku podejrzenia  u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązującą  w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Górze Kalwarii”.
  2. Procedura stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

  1. Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia akcji profilaktycznej poprzez:
  1. Przekazywanie rodzicom informacji o udostępnionych na stronie przedszkola materiałach informacyjnych na temat koronawirusa, wywieszanie ważnych informacji na tablicach informacyjnych;
  2. Promowanie w przedszkolu zachowań zmniejszających  ryzyko zakażenia – częstego mycia rąk

stosowania zasad ochrony podczas kaszlu

unikania dotykania oczu, nosa, ust

zachowania bezpiecznej odległości

  1. Zobowiązuję nauczycieli do przeprowadzenia zajęć dotyczących zasad profilaktyki oraz o częstym przypominaniu  o tych zasadach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

Procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem obowiązująca  w Przedszkolu Samorządowym Nr 1  w Górze Kalwarii

 

  1. Nie wolno lekceważyć żadnych ewentualnych objawów infekcji układu oddechowego takich jak:

- gorączka powyżej 38oC

- kaszel

- duszności

2. W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola a podczas nieobecności dyrektora – wicedyrektora.

3. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w gabinecie logopedy i psychologa. Dziecko będzie przebywało w obecności pracownika wyznaczonego przez dyrektora. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub wicedyrektor powiadamia rodziców( prawnych opiekunów) dziecka oraz SANEPiDtel.: 22 456- 46- 20lub 609- 229- 647.

5. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodzicówi pracowników szkoły.

6. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

 

SZANOWNI  PAŃSTWO

 

Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym odesłane do domu.

Prosimy być przygotowanym na tego typu sytuację.

Taka decyzja spowodowana jest troską o zdrowie wszystkich dzieci powierzonych naszej opiece.

Jednocześnie prosimy o wykazanie troski nie tylko o swoje dziecko ale również  o inne dzieci, i nie przyprowadzać zainfekowanego dziecka do przedszkola.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-31